adults airQuality athletes breathing fjell full-logo-s heartrate hjerte light lightspectrum login logo-s lydbolge movement newborn noise phone plane presence schoolchildren sleep sleepstages somnofy-quantum teenagers temperature vekter vibration vitalthings vitalthings
Back to blog
Health and welfare

Digital hjemmeoppfølging og hvorfor det bør tas i bruk

I Stock 1241639650

Helsedirektoratet publiserte nylig en sluttrapport for utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO). Rapporten viser gode tegn på at DHO bør være en del av fremtidens helseomsorg.

Teknologi er avgjørende

Digital hjemmeoppfølging vil bli en nødvendighet i fremtiden. Statistisk sentralbyrå (SSB) melder om at det vil bli en betydelig mangel på sykepleiere- og helsefagarbeidere i fremtiden. I 2035 vil Norge mangle så mye som 28.000 sykepleiere, og 18.000 helsefagarbeidere. Betydningen av å supplere dagens helsetjenester med teknologi vil derfor kunne være avgjørende for at vi skal få den helseomsorgen vi ønsker.

Regjeringen logo
Regjeringen

Teknologi er en av bærebjelkene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Digital hjemmeoppfølging ga økt trygghet

Helsedirektoratets sluttrapport om nasjonal utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO) tok sted mellom 2018-2021. Prosjektets formål har vært å komme med nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging, hvor hele 735 pasienter og 250 fastleger har vært inkludert i utprøvingen.

Utprøvingen viste at digital hjemmeoppfølging (DHO) bidro til økt trygghet både for brukerne og deres pårørende. Det innebærer blant annet økt kunnskap og kontroll over egen sykdom og helse, at de har noen å kontakte, og at de vet at noen følger med på deres målinger.

Helsetilstanden stabiliseres

DHO hadde også en positiv innvirkning på brukernes helse og livskvalitet. Rapporten viste at 12 måneder etter inklusjon, var dødeligheten lavere i tiltaksgruppen sammenliknet med kontrollgruppen som ikke tok i bruk digital hjemmeoppfølging.

Flere pasienter rapporterte om at de hadde færre innleggelser på sykehus, og færre besøk hos fastlegen. I tillegg mente mange at egenbehandlingsplanen gir god støtte i å leve best mulig med sykdom og plager.

Kåre hagen velferdsforsker
Velferdsforsker Kåre Hagen

Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

Bidrar til bedre samhandling for helsepersonell

Helsepersonell ga tilbakemelding om at DHO bidrar til bedre samhandling. I rapporten kunne sykepleiere og leger fortelle at de opplever DHO er en effektiv måte å følge opp pasienter på i form av at det fanger opp tegn til forverring, gir innsikt i egen sykdom og gir en bedre dialog i konsultasjon hos fastlegen.


Nasjonal helse- og sykehusplan
understreker at helsetjenesten må ta i bruk teknologi for å flytte tjenester hjem til pasientene, og samarbeide om helhetlig oppfølging av pasienter på tvers av nivåene.

This website uses cookies to store statistics about the use of this website. The information is shared with Google Analytics. For more information read our Privacy Policy Agreement.